Participants


   1. Souvik Banerjee
   2. Arpan Bhattacharyya
   3. Samrat Bhowmick
   4. Sagar Biswas
   5. B. Chandrasekhar
   6. Shankhadeep Chakrabortty
   7. Soumyabrata Chatterjee
   8. Pankaj Chaturvedi
   9. Abhishek Chowdhuri
   10. Shouvik Datta
   11. Parijat Dey
   12. Richard Garavuso
   13. Chethan Gowdigere
   14. Sachin Jain
   15. Jaehoon Jeong
   16. Nilay Kundu
   17. Chethan Krishnan
   18. Shailesh Lal
   19. Subhash Mahapatra
   20. Swapnamay Mondal
   21. Sudipta Mukherji
   22. Kumar Priyabrat Pandey
   23. Sudipto Paul Chowdhuri
   24. Prawal Phukan
   25. Roji Pius
   26. Pabitra Pradhan
   27. Shiroman Prakash
   28. Rohan Pujary
   29. Abhishake Sadhukhan
   30. Anurag Sahay
   31. Swarnendu Sarkar
   32. Kallol Sen
   33. Menika Sharma
   34. Tarun Sharma
   35. Abhishek Kumar Singh
   36. Sunita Singh
   37. Yogesh Srivastava
   38. Somyadip Thakur
   39. Zodinmawaia


Institute of Physics 

Sachivalaya Marg   Bhubaneswar 
India -751005 

Phone: +91-674-2301058,   +91-674-2300637, 
+91-674-2301171, 
+91-674-2301172  

Fax: +91-674-2300142