Participants


   1. Aritra Banerjee
   2. Pinaki Banerjee
   3. Souvik Banerjee
   4. Atanu Bhatta
   5. Samrat Bhowmick
   6. Sagar Biswas
   7. Bidisha Chakrabarty
   8. Shankhadeep Chakrabortty
   9. Subhroneel Chakrabarti
   10. Soumyabrata Chatterjee
   11. Abhshek Chowdhury
   12. Sayantan Choudhury
   13. Sudipto Paul Chowdhury
   14. Arpan Das
   15. Yogesh B Dandekar
   16. Anshuman Dey
   17. Suman Ganguly
   18. Sudip Ghosh
   19. V. Gurucharan
   20. Karthik Inbasekar
   21. Richa Kapoor
   22. Sitender P Kashyap
   23. Kedar Kolekar
   24. Nilay Kundu
   25. Dushyant Kumar
   26. Anita Kumari
   27. Sayantani Lahiri
   28. Subhash Chandra Mahapatra
   29. Taniya Mandal
   30. Mangesh Mandlik
   31. Subhajit Mazumdar
   32. Debangshu Mukherjee
   33. Kuntal Nayek
   34. Pranjal Nayak
   35. Prabwal Phukan
   36. Kumar Priyabrat Pandey
   37. Pulastya Parekh
   38. Shubhalaxmi Rath
   39. Pratim Roy
   40. Arunabha Saha
   41. Anurag Sahay
   42. Ashish Shukla
   43. Ritam Sinha
   44. Vivek Singh
   45. Deobrat Singh
   46. Mritunjay Verma


Institute of Physics 

Sachivalaya Marg   Bhubaneswar 
India -751005 

Phone: +91-674-2301058,   +91-674-2300637, 
+91-674-2301171, 
+91-674-2301172  

Fax: +91-674-2300142